Bakgrund och syfte

Skillinge Fria Skola

– bakgrund och syfte

Skillinge Fria Skola

– ett framåtsyftande alternativ för elever och Skillinge samhälle

Bakgrund

Simrishamns kommun diskuterar en betydande förändring av skolverksamheten i kommunen. Bland diskuterade nedläggningar finns också Skillinge skola – den skola som har de bästa resultaten inom kommunens grundskoleverksamhet.

Skillinge Leje har de senaste åren understrukit vikten av att skolan är nödvändig för att Skillinge skall vara ett aktivt och levande samhälle, som skall kunna utvecklas på ett positivt sätt för både Skillingeborna och kommunen.

Föräldraföreningen i Skillinge har också länge försökt påverka politiker och skolledning att slå vakt om skolan och dess framgångsrika pedagogik. Ett förslag om att starta en kommunal friskola avslogs av Barn- och utbildningsnämnden av formella skäl.

Det alternativ som återstår är att försöka få till stånd en allmän Friskola. En friskola måste ha ett särskolt tillstånd som ges av Skolinspektionen – en statlig myndighet. Innan tillstånd ges skall kommunen ge sin syn på en etablering. Ansökan görs under tiden 1/12 2012 – 1/3 2013 för att kunna starta under 2014. Det är sålunda en ganska lång startsträcka. Dessutom krävs goda skäl för att få tillstånd.

Hur arbetar vi?

Skillinge Leje, Föräldraföreningen och Företagareföreningen i Skillinge har ställt sig bakom ett projekt att etablera en friskola i Skillinge.

Skillinge Leje har beslutat att bilda en stiftelse, Stiftelsen Skillinge Fria Skola. Denna stiftelse skall först arbeta med ansökan, sedan driva verksamheten när ett tillstånd har getts. En stiftelse är en självständig verksamhetsform, som inte har någon ägare när den väl har bildats. Den är också en non profit-verksamhet där det inte finns någon ägare som kan ta ut några vinster. Eventuellt överskott stannar i stiftelsen och kan användas för kvalitetssatsningar eller ekonomisk stabilisering.

En styrelse på 6 personer och 2 ersättare har utsetts liksom en auktoriserad revisor. I styrelsen ingår också en Skillinge-bördig rektor för en framgångsrik friskola i Västergötland och som är mycket intresserad att hjälpa till.

Stiftelseansökan har gjorts till Länsstyrelsen som är kontrollerande myndighet.

Den här friskolan vill vi skapa

Omfattning:

Grundutbildning för klasserna F – 6

Med en vidareutveckling av den utomhuspedagogik som redan tillämpas i Skillinge, där närheten till den varierande natur och miljö som kännetecknar byn kommer till användning i undervisningen.

Bibehållen förskola.

Grundutbildningen beräknas omfatta 100 -120 elever.

Övriga uytbildningar bör omfatta cirka 50 elever.

Skolans målsättning:

Mycket hög undervisningskvalitet

Stort engagemang från ledning, lärare, föräldrarf och Skillinge samhälle

Stor trygghet för eleverna skall vara ett kännetecken.

Målstyrd undervisning och hög effektivitet i all skolans verksamhet

Ett av skolands viktigaste åtaganden skall vara att skapa ett socialt klimat som gör att varje elev känner trygghet, gemenskap och respekteras. Eleverna skall känna lust och glädje att lära.

Skolans verksamhet

Skolbyggnaden: Friskolan skall efterståva att ta över skolbyggnaden i Skillinge. Detta för att den snabbt och ekonomiskt skall kunna anpassas till sina behov. En särskild grupp med fastighetskompetens skall utses för att kunna möjliggöra detta.

Bedömningen är att betydande effektivitetsvinster kan göras jämfört med dagens skula. Det förtjänar att noteras att en stor anledning till att Skillinge skola idgag redovisar ett minusresultat är att kommunen interndebiterar en hyra på skolverksamheten som motsvarar ett fastighetsvärde på 30-40 mkr – alltså långt över marknadsmässig hyra i Skillinge. Energiåtgången bör också kunna effektiviseras avsevärt.

Fastigheten bör kunna anpassas för att möjliggöra andra aktiviteter såsom bibliotek, motion och diverse allaktiviteter.

Pedagogik: Nuvarande undervisning i Skillinge skola har lett till mycket goda resultat mycket tack vare att bra upplägg av den pedagogiska inriktningen. Det är viktilgt att denna tas till vara och kan utvecklas ännu mer. För att åstadkomma högsta möjliga kvalitet på undervisningen skall också utses ett pedagogiskt råd av 4-5 kompetenta och engagerade pedagoger – rektorer och lärare. Detta för att stötta och vara diskussions partners till skolans styrelse och markera skolans höga kvalitetsnivå.

Viktig del av undervisningen inom Simrishamns kommun: Den arbetsgrupp som arbetar med friskolan känner ett ansvar för att friskolan skall bli en länk och positiv del av skolverksamheten inom Simrishamns kommun och kunna bidra till att Simrishamns kommuns rykte som undervisningsort kan höjas. Friskolan skall eftersträva ett gott samarbete med kommun och övriga undervisningsenheter inom kommunen.

Skillinge samhälle

En fortsatt skolverksamhet i Skillinge skulle med stor säkerhet vara mycket positivt för Skillinge som samhälle och därmed för kommunen. Den nyligen presenterade omarbetningen av detaljplanen för hamnområdet i Skillinge skulle om den förverkligas innebära en injektion för Skillinges utveckling. En aktiv och framgångsrik friskola skulle passa in i den bilden på ett utomordentligt sätt. Detta är ett av skälen till att projektet anses så angeläget.

Förhoppningsvis kommer en stor stödgrupp från hela Skillinge att ställa sig bakom tillkomsten av en friskola och på så vis markera vikten av att den kommer till. Alla har kanske inte den inställningen och tror att man förbättrar kommunens ekonomi genom nedläggning av skolor – och att det inte finns barnt tillräckligt. Arbetsgruppens inställning är att detta är en negativ och defaitisk inställning – i synnerhet när det gäller utbildning av barn. Tänk på att det bara behövs en inflyttning till Skillinge av en handfull barnfamiljer för att skolekonomin skulle gå ihop med dagens förutsättningar.

En bra friskola skulle vara en mycket god hjälp att behålla och utveckla de servicefunktioner som idag finns i Skillinge.

Hur klarar man de ekonomi ska förutsättningarna?

Skillinge Leje har satsat 20.000 kr som startkapital i den stiftelse som bildas. Detta ärgivetvis helt otillräckligt för att starta en friskola. Därför kommer många vägar att beträdas för att skaffa det ekonomiska underlag som behövs. Inte minst om det blir frågan om att köpa skolfastigheten.

Arbetsgruppen är dock fast övertygad om att det finns många – såväl privatpersoner som företag – som ser en friskola i Skillinge som en satsning för framtiden och är beredda att satsa en slant. I ett första steg är målsättningen att komma upp till ett kapital på 100.000 kr för att möjliggöra ”resan” fram till en ansökan om tillstånd. Skulle inte tillstånd ges – då kommer överskottet i stiftelsen att delas ut till förtjänta skolelever eller till annan ungdomsverksamhet i Skillinge.

Skulle däremot tillstånd ges kommer en mer omfattande insamling med sponsorupplägg att prövas. Arbetsgruppen är övertygad om att en väl ansedd friskola kan vara ett attraktivt objekt för seriös och givande sponsring.

En kalkyl över ekonomin för en friskola av planerad omfattning har gjorts med hjälp av den friskola som är lite av modell för projektet – Ahlafors Fria skola.

Det bör också understrykas att arbetsgruppen för friskolan arbetar helt ideellt och inte uppbär någon ersättning. Inte heller styrelsen för den tänkta stiftelsen kan räkna med något arvode för sitt jobb.

Utrymme för ett bidrag för arbetet med ansökan

Stiftelsen Skillinge Fria Skola under bildande – värdesätter om initiativet kan leda till att man gärna vill stödja det med ett bidrag. Som tidigare sagts är det inte de stora beloppen som eftersträvas i detta skede. Skulle tillstånd ges så lär glädjen över detta ge större anledning till stöd.

Ett bankkonto har öppnats och Stiftelsen har nu ett bankgirokonto som kan användas för insättning:

Bankgiro 392 – 8652. (Stiftelsen Skillinge Fria Skola)

Alla bidrag emottages med STOR tacksamhet – Hjälp oss att kunna starta

en Fri skola i Skillinge.

www.skillinge.com© 2010 • 0414-307 39 • info@skillinge.com

www.skillinge.com