Badbryggans Vänner

Ordförande: K-B Lindberg

Kassör: Torgny Holmqvist
Sekreterare: Björn Ask

 

 

Plötsligt höst igen!
Lördagen den 15 september var det dags att lägga allt i vinterförvaring igen!

 

Dags att lägga ta i bryggan 2018

Lördagen den 21 april lades bryggan i, omklädningsskyddet kom upp m m. Lördagen den 15 september är det dags att ta upp och in allt igen! Hjälp gärna till. Vi startar kl 10.

Styrelsen vald 2018
K-B Lindberg, ordf
Björn Ask, sekreterare
Torgny Holmqvist, kassör (adjungerad)

Ledamöter
Stina Sandin
Mårten Areskoug

Suppleanter
John Ekström
Pär Rosenberg

Revisorer
Annika Månsson
Gull-Britt Linde

Valberedning
Håkan Damm, Tor Ekström, Sven Karlsson

 

Verksamhetsberättelse för 2017

Ideella föreningen Badbryggans Vänner på Skillinge har som ändamål att bygga, utveckla och driva en badplats och motionsspår vid de gamla betongbryggan söder om centrum.

Vid årsmötet 2017 valdes ovanstående styrelseledamöter.

Styrelsen har under 2017 haft sex styrelsemöten varav ett konstituerande.
Antalet medlemmar var under året 207.

Bakgrund till Badbryggans Vänner

Omkring 1950 lät Skillinge Municipalsamhälle bygga en ny badbrygga utanför idrottsplatsen som ersättning för den som havet raserat. Vid bryggan bedrevs simskola. Bryggan röts efter ett antal år sönder av havets stormar. Skillinge Leje och Skillinge Företagareförening startade därför den ideella föreningen Badbryggans Vänner år 2010 för att låta renovera bryggan och skapa en fungerande strand med grillar och bord, intilliggande motionsspår och ett utegym.

Årets verksamhet

Året 2017 började med höga vattenstånd som skadade vår brygga, då alla balar som håller uppe den första delen av bryggan lämnade sina fästen och föll i vattnet. Detta åtgärdades omgående och idag är denna del väl förankrad. Vi fick med hjälp av de höga vattenstånden en helt ny omgivning runt bryggan med en bred sandstrand, som användes flitigt under sommaren av badare och soldyrkare.

Bryggan var i dåligt skick efter de höststormar som blåste den iland hösten 2016. Tack vare mångas stöd med bidrag i olika storlekar lyckades styrelsen få ihop medel till en ordentlig renovering av bryggdelarna samt ett helt nytt räcke. Genom många goda arbetsinsatser av KB Lindberg och Sven Tidala samt Bo Walde Jönsson lyckades vi tillsammans få en hel brygga till utläggningen den 29 april. Badbryggan har fått ett nytt räcke, som levererats av SICO AB i Smedstorp. Räcket sattes upp den 13 juni med hjälp av KB Lindberg och Pär Rosenberg.

Ett stort tack till alla som stött Badbryggans Vänner med bidrag. Ett speciellt tack till Madeleine Pyk och Kjell Johansson för deras stöd genom att skänka var sin tavla, som lottades ut på olika sätt. Tack även till Köpmangården Matöppet för att de ställde upp och sålde lotter till Kjell Johanssons tavla.

Vi har under sommaren sett en strid ström av badare, grillare och motionärer, som utnyttjat de anläggningar som Badbryggans Vänner ställt iordning. Styrelsen har fått åtskilliga positiva kommentarer för det arbete som gjorts.

Lördagen den 15 juli var det återinvigning av badbryggan med mingel och korvgrillning. Det är mycket som händer på Skillinge tack vare Badbryggans och alla andra aktiva föreningars arrangemang.

Bryggan togs upp under ordnade former i oktober. En del skavanker återstår att åtgärda. dessa har redan påbörjats genom att sydsidans underrede på betongbryggan är nertagen och järnen blivit korrigerade och en del utbytta mot nya.

Motionsspår och utegym

Löpslingorna i skogen har använts frekvent under hela året. För att hålla dem öppna krävs en hel del rensning av buskar och träd. Detta har gjorts ett par gånger under sommaren. Inför våren kommer vi att gå igenom alla slingor för att bättra på standarden på spåren.

Utegymmet har blivit en succé för en del motionärer. Gymmet har också rensats från ogräs ett par gånger under sommaren.

Skillinge 27 mars 2018
Styrelsen för Badbryggans Vänner på Skillinge

 

Ekonomisk rapport för år 2017

IB Fond för underhåll och utveckling av bryggverksamheten       8 800
IB Kassabehållning                                                                41 161
Saldo till godo den 31 december 2017                                     49 961

Intäkter under året
Medlemsavgifter                                                                    16 800
Sponsorer                                                                              8 800
Lotteri (två tavlor)                                                                 10 000
Summa intäkter                                                                     35 600

Kostnader under året
Underhåll – Bryggan                                                               35 618
Försäkring                                                                               1 200
Administration o försäkring                                                       6 124
Summa kostnader                                                                  42 942

Resultat för året                                                                   – 7 342
UB Kassabehållning                                                                 42 619

 

Välkomna gamla och nya medlemmar!
Vintrarna är tuffa mot betongbryggan och den behöver skötas om. Vi är därför beroende av att vi får in tillräckligt med medlemsavgifter till just detta.

Medlemsavgiften är 100 kronor per år. Vänligen betala in avgiften på plusgiro 563223-7 eller bankgiro 727-0184. Ange ditt namn på talongen! Medlemskapet är personligt och kanske finns fler i familjen som vill vara medlem.

Styrelsen tar dessutom tacksamt emot förslag till hur vi kan förbättra badplatsen änn8 mer. Vi behöver er för att kunna fortsätta på den inslagna vägen.

 

Julinformation 2016
bryggvanner-julinfo-2016-redigerad

 

Verksamhetsberättelse för 2015
Verksamhetsberättelse 2015