Badbryggans Vänner

Ordförande: Ingemar Nilsson
Telefon: 0414-305 47

Kassör: Torgny Holmqvist
Sekreterare: Björn Ask

Styrelsen
Ingemar Nilsson, ordf
Karl-Bertil Lindberg, vice ordf
Björn Ask, sekreterare

Helene Areskoug
John Ekström
Pär Rosenberg
Stina Sandin

Återinvigning av bryggan lördagen den 15 juli!

Välkomna alla till återinvigning av badbryggan den 15 juli kl 15.30! Mingla, grilla korv och ha trevligt!

 

 

Verksamhetsberättelse för 2016

Ideella föreningen Badbryggans Vänner på Skillinge har som ändamål att bygga, utveckla och driva en badplats och motionsspår vid den gamla betongbryggan söder om centrum.

Vid årsmötet den 29 mars 2016 valdes nedanstående styrelseledamöter. Vid ett konstituerande möte gjordes följande ansvarsfördelning inom styrelsen:

Ordförande  Ingemar Nilsson
Vice ordf      KB Lindberg
Kassör        Torgny Holmqvist (adjungerad)
Ledamöter  Stina Sandin, Rolf Bergqvist
Suppl         Willy Ybo, Jonathan Wallin
Revisorer   Annika Månsson, Gull-Britt Linde
Valberedn  Håkan Damm, Tor Ekström, Sven Karlsson

Styrelsen har under 2016 haft sex styrelsemöten varav ett konstituerande.

Antalet medlemmar var under året 207.

Årets verksamhet

Den 23 april lades bryggan ut för året och omklädningsskyddet sattes upp. Borden var lagade och nymålade. En del förstärkningar gjordes av bryggans yttre del. En nyrenoverad stege sattes upp lite senare. Fågelaffischen, som skänktes av Ulf Mårtensson, har kommit på plats i en fin glasmonter på föreningens bekostnad. Bommen vid infarten har klarat sig hela året.

Badplatsen var under sommaren en populär mötesplats med mycket bad. Grillplatserna och borden användes frekvent under både dagar och kvällar. Föreningen hade inga annonserade aktiviteter under sommaren. Medlemmarna har hållit badplatsen i städat skick. Motionsspåren har blivit underhållna några gånger under året. Det utegym som föreningen byggt på idrottsplatsen har använts frekvent under året.

Lördagen den 8 oktober var det tänkt att ta in bryggan för vinterförvaring. En storm med stora vågor och högt vattenstånd i veckan före upptagningen spolade av hela trädäcket, som på morgonen låg längs stranden. Tack vare en snabb insats av Tuve Åkesson och Nils Jeppsson räddades det mesta upp på land på morgonen. Bryggdelarna var i stort behov av reparation, alla räcken var svårt skadade och kasserades direkt. Under vintern har några entusiaster arbetat uppe på Holmåkra gård med att reparera bryggdelarna. Ett stort tack till B-Walde Jönsson för alla hjälp.

Tack vare ett stort stöd från medlemmar och andra har Badbryggans Vänner fått ihop pengar så att vi klarar renoveringen av bryggan. Marinmålare Kjell Johansson har skänkt en tavla till föreningen att lottas ut på årsmötet.

Skillinge 27 mars 2017

Styrelsen för Badbryggans Vänner på Skillinge

Ekonomisk rapport för år 2016

IB Fond för underhåll och utveckling av bryggverksamheten       8 911
IB Kassabehållning                                                                15 930
Saldo till godo den 31 december 2015                                     24 841

Intäkter under året

Medlemsavgifter                                                                    30 000
Sponsorer                                                                             19 600
Summa intäkter                                                                     49 600

Kostnader under året

Underhåll – Bryggan                                                               18 443
Försäkring och arrende                                                             2 000
Administration o försäkring                                                       4 037
Summa kostnader                                                                  24 480

Resultat för året                                                                     25 120

UB Kassabehållning                                                                 49 961

Välkomna gamla och nya medlemmar!

Vintrarna är tuffa mot betongbryggan och den behöver skötas om. Vi är därför beroende av att vi får in tillräckligt med medlemsavgifter till just detta.

Medlemsavgiften är 100 kronor per år. Vänligen betala in avgiften på plusgiro 563223-7 eller bankgiro 727-0184. Ange ditt namn på talongen! Medlemskapet är personligt och kanske finns fler i familjen som vill vara medlem.

Styrelsen tar dessutom tacksamt emot förslag till hur vi kan förbättra badplatsen änn8 mer. Vi behöver er för att kunna fortsätta på den inslagna vägen.

 

 

 

Julinformation 2016
bryggvanner-julinfo-2016-redigerad

 

Verksamhetsberättelse för 2015
Verksamhetsberättelse 2015

 

Det här har hänt
Projektet Badbryggan startades 2010 efter beslut i Skillinge Leje. Projektet har levererat väl fungerande delar med badbrygga, mötesplats med grillar och bord, motionsspår och ett ute-gym.

Den av is och stormar sargade betongbryggan renoverades under tidig vår med hjälp av den fond som byggts upp av medlemsavgifter. Arbetet kunde utföras vid extremt lågvatten, vilket gav lägre kostnad. Större delen av bryggfonden om 50 000 kronor fick ändå användas. Den 12 april 2014 monterades trädäck och omklädnadsskytt med hjälp av cirka 14 medlemmar.

Under året utökades motionsspåret och det välordnade ute-gymmet invigdes den 18 juli.

Ute-gym och motionsslingor

Efter promenad eller jogging i lilla eller stora motionsspåret är det kanske dags för en stund i det nya utegymmet. Det ligger i direkt anslutning till motionsspåret, inne på idrottsplatsen. Här finns ljus och el, allt berett för en aktiv stund. Hitta lite övningar i vår PDF – Utegym.pdf

 

 

 

 

 

Medlemsavgift 2017

Vår förhoppning är att du betalar in avgiften för 2017 på plusgiro 563223-7 eller bankgiro 727-0184. Naturligtvis anger du ditt namn på talongen.

Bakgrund till Badbryggans Vänner

Omkring 1950 lät Skillinge Municipalsamhälle bygga en ny badbrygga utanför idrottsplatsen som ersättning för den som havet raserat. Bryggan är i betong med stora stenar som grund och är ca 60 m lång. Vid bryggan bedrevs simskola där många Skillingebor lärt sig simma. Bryggan bröts sönder av havets stormar. Skillinge Leje och Skillinge Företagareförening startade därför den ideella föreningen Badbryggans vänner för att låta riva bryggan, finansiera rivningen samt skaffa bygglov för en ny brygga med en väl fungerande strand.