Förutsättning

Förutsättningar för en friskola

på Skillinge

Omgivningsmiljö

Skillinge är beläget vid Östersjön och har långa traditioner som stor segelfartygsort. Anknytningen till sjöfart är fortfarande stor och Skillinge har en väl fungerande ”dubbelhamn”. Den ena hamnbassägen är relativt ny. Fortfarande finns ett aktivt och ökande kustnära fiske av betydelse. Under senare år har hamnen anpassats och utvecklats till en omtyckt småbåtshamn och besöks årligen av ett mycket stort antal småbåtar.

Skillinge har i sin nära omgivning betydande skogsområden som f n används i stor utsträckning av skolan i Skillinge i undervisningen.

Skillinge är sedan länge en aktiv idrottsort med omfattande fotbolls-aktiviteter för såväl herrar som damer. En aktiv idrottsförening med stort ideellt arbete har förutom de sportsliga aktiviteterna nyligen anlagt en kvalificerad konstgräsplan, som idag används av ett antal klubbar i närområdet. Ett omfattande samarbete har etablerats med Simrishamns kommun och Malmö FF:s ungdomsverksamhet för att ge fotbolls-intresserade ungdomar möjlighet till utveckling inom fotbollsområdet. Konstgräsplanen skall kunna användas även i skolans undervisning.

Företagsmiljö

Skillinge är ett småföretagarsamhälle med ett stort antal företag. Skillinge Företagareförening har f n cirka 110 medlemmar, vilket visar på bredden i samhällets näringsliv. Under senare år har ett stort antal företagare flyttat in till Skillinge med omnejd – många baserade på nutida kommunikations-förutsättningar.

Många företag i samhället har också goda förutsättningar för att enkelt och kostnadseffektivt kunna serva friskolans behov av både tjänster och material. Sålunda finns ett par byggfirmor, affär m m. En välrenommerad restaurang finns som uttalt stort intresse för att stå för mathållningen i friskolan.

Utvecklingspotential

Skillinge är en ort som har en lång historia – med en gammal kärna av bebyggelse men som också utvecklatws till en modern ort med mycken ny bebyggelse. Simrishamns kommun har på ett förtjänstfullt sätt i nära samarbete med Skillinge Leje – samhällsföreningen – utarbetat en ny detaljplan för en stor del av samhället. Den har nyligen fastställts av kommunfullmäktige i Simrishamns kommun. Länsstyrelsen väntas snart slutligen fastställa planen. Planen indikerar en betydande och viktig utveckling av samhället. Samhällsföreningen har därtill nyligen presenterat en Vision 2025, en beskrivning av hur man ser Skillinge 2025. Den har byggt på utgångspunkten: Skillinge mot en modern utveckling med respekt för det förflutna.

I Skillinge och den närmaste omgivningen finns goda möjligheter till expansion genom nybyggnation. Samhället kännetecknas av en starkt differentierad bostadsmarknad med både en något exklusiv inriktning och en god tillgång på relativt billiga småhus som ofta köps av yngre familjer.

Skillinges omgivningar

Ett antal mindre orter ligger i Skillinges närhet. Även här sker en tillväxt av antalet barnfamiljer som ofta arbetar med uppgifter som tillhör det moderna samhället. Prisnivån på fastigheter är också på en ganska låg nivå, vilket gör att dessa platser ofta väljs framför både storstadsområden och kustnära samhällen.

Förutsättningar beträffande elevantal för Skillinge Fria Skola

Antagande för läsåret 2014-2015 – Enligt ansökan till Skolinspektionen

Förskoleklass elever: 16 elever (6-åringar)

Förskolan totalt: Förskolan (dvs 1-6 år) ingår inte i friskoleansökan. I november 2012 är antalet elever i förskolan 41 och det har till 2013 aviserats ytterligare 5 elever.

Klass 1 – 3: 48 elever

I november 2012 är antalet elever 35. Nuvarande stora elevantal i förskolan indikerar att antalet elever i klass 1-3 successivt kommer att öka. En aktiv och bra skola i Skillinge kommer dessutom med mycket stor sannolikhet att påskynda inflyttningen av barnfamiljer till Skillinge. Den nya detaljplanen för Skillinge – tillsammans med den fastlagda Visionen 2025 – kommer också att positivt påverka förutsättningarna. Cirka hälften av eleverna i Skillinge skola är idag ”inflyttade” elever.

Klass 4-6: 48 elever

I november 2012 går dessa klasser i Borrby. Ett betydande antal har dock gått till andra skolor i kommunen, dels beroende på missnöje med Borrby skola, dels beroende på att man i nuvarande oklara läge valt t ex Simrishamn, eftersom eleverna senare planerar att gå i högstadiet där. En del har valt friskolan Nils Holgersson-skolan. Det finns anledning att ugå ifrån att motsvarande elever i kommande elevgrupper kommer att gå i friskolan i Skillinge.

Historik

Under läsåret 2011-2012, då klasserna 1-6 fanns i Skillinge, gick cirka 85 elever i Skillinge skola. Detta kan anses vara det antal som ur geografisk synpunkt och med bakgrund av den uppläggning av undervisningen som skett i kommunen kan anses ha ”naturlig” knytning till Skillinge.

I samband med diskussionen om ev förändringar i skolorganisationen som pågick under våren 2012 gjordes en enkät bland elever och föräldrar angående intresset för att använda en friskola i Skillinge. Denna enkät gav besked om att cirka 80 elever var intresserade. Detta utan en marknadsföring av skolan och utan kännedom om det stora och seriösa arbete som senare lagts ner för att skapa en högkvalitativ skola i form av Stiftelsen Skillinge Fria Skola.

Stiftelsen har nu gjort en ny intresseundersökning, vilken visar att 85-90 elever anmält intresse för att gå i friskola i Skillinge.

Målsättning

Stiftelsen Skillinge Fria Skola har som målsättning att bli en skola som kvalitativt ligger som nr 1 i Simrishamns kommun. Ett stort engagemang finns i Skillinge samhälle för att åstadkomma detta. Skolan skall drivas av en stiftelse – som är en non-profit-verksamhet – dvs alla eventuella driftsöverskott skall återinvesteras i ytterligare bättre kvalitet och förutsättning för en god undervisning och en god skolmiljö.

Förutsättningarna att få hjälp av ideella arbetskrafter över ett brett fält bedöms som stora i Skillinge, som har en tradition att med gemensamma ideella krafter lösa problem.

Ett stort arbete planeras för att göra skolan attraktiv för att på detta sätt säkerställa en volym på verksamheten, som ger förutsättningar för en god undervisning. Detta skall ske genom god information i nära samarbete med såväl Skillinges befolkning som ett mycket aktiva företagsliv. Dessutom är inriktningen att åstadkomma ett nära samarbete med Simrishamns kommuns Barn- och utbildningsverksamhet.

Skillinge skola har under senare år visat ett mycket bra utbildningsresultat. Den har legat i toppen inom Simrishamns kommun. Detta har varit en följd av en god pedagoggok som hanterats av de lärare som varit anställda vid skolan.

Stiftelsen har all anledning att tro att merparten av lärarna kommer att fortsätta som lärare vid Skillnige Fria Skola om den ges möjlighet att starta. Härmed kan man stärka utbildningsnivån ytterligare och göra skolan konkurrenskraftig.

Stiftelsen har som målsättning att Skillinge Fria Skola skall ha cirka 100 elever i klasserna 1-6 vid starten och cirka 120 elever år 3.

Stiftelsen är säker på att en friskola i Skillinge – på fastlagda premisser – kommer att leda till en tillströmning av elever, som går upp till den planerade storleken.

Skollokaler

Skolfastighet

Stiftelsen planerar att driva verksamheten i de lokaler som idag utnyttjas av den kommunala skolan. Skolfastigheten är cirka 100 år gammal men moderniserad och väl anpassad för ändamålet. Den ligger centralt i Skillinge och har goda förbindelse- och parkeringsmöjligheter.

Skolfastighetens förutsättningar:

Totalt omfattar skolbyggnaden 1 777 kvm, varav bibliotek 116 kvm. Goda utrymmen för klasserna 1-6 med klassrum, grupprum, allrum samt utrymme för hobby/slöjd, textilslöjd. Därtill används byggnaden för förskoleverksamhet med goda utrymmen för 40-50 elever.

Matsal med kök.

Stor gymnastiksal – som även används för motionsgymnastik flera kvällar i veckan. Omklädningsrum med duschutrymmen.

Bibliotek – somär knutet till centralbiblioteket i Simrishamn, med fri tillgång för eleverna i skolan. Biblioteket är öppet två gånger i veckan, varav en kväll administreras av frivilliga från Skillinge Leje.

Administrativa utrymmen.

Stiftelsen har i skrivelse till kommunen begärt att – i händelse av tillstånd för friskola – förvärva skolfastigheten från kommunen som äger fastigheten. En sådan process har inletts. Stiftelsen anser att detta är en stor ekonomisk fördel även för kommunen.

Stiftelsen räknar med investeringar vid ett eventuellt övertagande. Dessa investeringar är till betydande del kostnadseffektiva investeringar, dvs bör kunna förbilliga driften märkbart.

Till friskolan kommer att knytas en särskild arbetsgrupp med personer som är kunniga inom såväl byggverksamhet, arkitektkompetens som fastighetsservice. Härigenom räknar stiftelsen med att såväl eventuell ombyggnad som drift kan hanteras på ett kostnadseffektivt sätt.

Organisationsform

Skolans drift

För att driva undervisningen i sin nya form har valts stiftelseformen. En särskild stiftelse – Skillinge Fria Skola – har bildats under 2012. Stiftare var samhällsföreningen i Skillinge, Skillinge Leje. Stiftandet skedde i samarbete med Föräldraföreningen i Skillinge och Skillinge Företagareförening.

Stiftelseformen valdes för att dels skapa säkerhet i den långsiktiga målsättningen, dels säkra att medel inte slussas ut från verksamheten i form av vinster. Verksamheten skall vara non profit och eventuella överskott skall användas inom stiftelsen för att ytterligare höja kvaliteten på undervisningen och förbättra skolmiljön.

För stiftelsen har valts en styrelse som består av olika kompetenser. Erfarenheter från undervisning, friskola, företagsledning, ekonomi och fastigheter finns representerade i styrelsen. Utanför styrelsen finns tillgång till betydande kompetenser av olika slag som anmält intresse för att stötta skolans verksamhet.

Stiftelsen har en auktoriserad revisor med erfarenhet från annan friskola.

Styrelse

Camilla Larsson, ordförande

Journalist och kritiker med inriktning på samhälls- och kulturfrågor. Internationell civilekonom med marknadsföring som inriktning. Suttit i ledningen för Göteborgs International Film Festival under fem år, bl a som PR-chef och chef för festivalens SIDA-finansierade fond med inriktning mot utvecklingsländer. Driver tre egna företag i kommunen. Styrelseledamot i flera lokala förening. Förälder till barn i skolan.

Mats Forsgren

Civilingenjör. Ordförande i Skillinge Leje, tidigare vägdirektör i Östergötlands län, Älvsborgs län samt chef för Vägverkets region sydöst som omfattade länen Östergötland, Jönköping, Kronoberg, Kalmar och Blekinge. Meverkat i bildandet av kompetenscentrum vid KTH och styrelseordförande där under sju år. Styrelseledamot i två banker.

Sven Tidala, ekonomiansvarig

Ekonomiagronom. Tidigare VD och koncernchef inom Scan under 20 år. Styrelseordförande och VD inom Föreningsbankssfären under fem år. Styrelseuppdrag i statliga och privata företag i såväl Sverige som internationellt. Ledamot i Kunglia Skogs- och Lantbruksakademien.

Björn Ask, sekreterare

Arkitekt och delägare i välrenommerad arkitektfirma i Simrishamns kommun. Ansvarig för planering av många områden inom kommunen.

Tor Ekström

Under cirka 45 år ägare och chef för Österlens äldsta och mest kända mäklarföretag.

Peter Melin

Egen företagare. Tidigare verksam internationellt inom bl a IKEA-koncernen. STyrelseuppdrag i ett antal internationella företag. Förälder till barn i skolan.

Ingvald Lindström

Rektor för Ahlafors Fria Skola. Utbildad lärare med lång pedagosisk erfarenhet.

Suppleanter

Carina Bredberg

Leg sjuksköterksa. Starkt engagerad i skol- och undervisningsfrågor inom kommunen. Förälder till barn i skolan.

Johan Delfalk

Ägare till Adventura AB, ett av Sveriges främsta upplevelseföretag med säte i Skillinge. Förälder till barn i skolan.

Revisor

Lars Göran Martinsson

Auktoriserad revisor i Österlenrevision AB, Simrishamn. Erfarenhet som revisor i friskola.

Ekonomi

Stiftelsen Skillinge Fria Skola

Stiftelsen har öppnat bankkonto hos Sparbanken Syd. Förutom stiftelse-kapitalet på 20 000 kronor från stiftaren har frivilliga gåvor erhållits från främst privatpersoner. Bidrag har också erhållits från en kulturfond i Skillinge.

Den nuvarande behållningen uppgår till cirka 40 000 kronor.

Ett stort intresse för friskolans tillkomst finns hos både företag och privatpersoner i Skillinge med omnejd. Stiftelsen gör den bedömningen att man ganska lätt kan få tillgång till medel som klarar både köpa av fastigheten och start av skolan.

Ekonomisk kalkyl för friskolans verksamhet – Beräknad Budget

Stiftelsen har etablerat goda förbindelser med Ahlafors Fria Skola i Ahlafors. Detta har inneburit tillgång till kunskap om en friskolas dsriftsekonomi och kalkylering. En god grund finns alltså för att göra en trovärdig budget.

Ekonomiska förutsättningar

Intäkter

Skolpeng – beräknad efter nuvarande skolpeng inom kommunen:

Förskola 60 075 kr

Klass 1-3 64 769 kr

Klass 4-6 72 881 kr

Kostnader

Lärare: 8 helårslärare för klasserna + 0,5 helårslärare för resursundervisning (mer än vad som fanns 2011-12 för samma antal klasser). Dessutom ett rektorstillägg.

Förskola: 5 helårstjänster

Övriga kostnader: Bedömda med utgångspunkt från Ahlafors verkliga kostnader.

Budget

Stiftelsen har gjort en budget för en tänkt verksamhet. Den visar att en skola med beräknat antal elever lämnar ett godtagbart överskott. Alternativa budgetar och känslighetsanalyser har gjorts, vilka visar att det är helt möjligt att ekonomiskt klara en friskola i Skillinge på de premisser som Stiftelsen har utgått ifrån. Stiftelsen har uppfattningen att det går att effektivt driva en kvalitativ skola i ”det lilla formatet”.

en Fri skola i Skillinge.

www.skillinge.com© 2010 • 0414-307 39 • info@skillinge.com

www.skillinge.com